مهر ۱۸, ۱۳۹۵ اتمام نظردهی

یکی دیگر از عوامل موفقیت ایجاد انگیزه درون فرد است

نوشته شده توسط :hamidreza درمهر ۱۸, ۱۳۹۵

 

تاثیر انگیزه بر افراد

یکی دیگر از عوامل موفقیت ایجاد انگیزه درون افراد است

هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی، خواسته های شما سرچشمه می گیرد. پس برای رسیدن به

موفقیت باید انگیزه ها را مشخص کرد تا با یک برنامه ریزی اصولی به هدف رسید انگیزه میتواند عامل موفقیت ما در زندگی باشد برای رسیدن به موفقیت باید هدف داشت و هدفمند پیشرفت برای داشتن هدف باید انگیزه داشت باید اشتیاق برای رسیدن به هدف داشت انگیزه میتواند هم عامل موفقیت ما باشد هم عامل شکست ما پس در انتخاب انگیزه باید دقت کرد

انتخاب انگیزه به دو نوع فردی و گروهی تقسیم بندی میشود همیشه انتخاب انگیزه فردی نیست گاهی اوقات باید به یک گروه انگیزه داد گاهی اوقات هم باید یک گروه انگیزه مشخصی برای رسید به هدف مشخصی انتخاب کنند

مدیران وظایف مهتری در این قسمت دارند که یکی از عوامل موفقیت که در کسب و کار مدیران خیلی تاثیر می گذارد فراهم کردن انگیزه برای نیرو هاست به دلیل این که برای یک هدف مشترک تلاش میکنند برای مدیران کمیت و کیفیت کار خیلی مهم است پس باید برای نیروها انگیزه ایجاد کنند تا کمیت و کیفیت کار افزایش یابد

و حال سوال این است که چه چیزی باعث ایجاد انگیزه درون شما میشود؟

پیدا کردن هدف و مسیری که باید آن را طی کنید باعث ایجاد انگیزه درو شما میشود

 

هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی، خواسته های شما سرچشمه می گیرد. پس برای رسیدن به

موفقیت باید انگیزه ها را مشخص کرد تا با یک برنامه ریزی اصولی به هدف رسید انگیزه میتواند عامل موفقیت ما در زندگی باشد برای رسیدن به موفقیت باید هدف داشت و هدفمند پیشرفت برای داشتن هدف باید انگیزه داشت باید اشتیاق برای رسیدن به هدف داشت انگیزه میتواند هم عامل موفقیت ما باشد هم عامل شکست ما پس در انتخاب انگیزه باید دقت کرد

انتخاب انگیزه به دو نوع فردی و گروهی تقسیم بندی میشود همیشه انتخاب انگیزه فردی نیست گاهی اوقات باید به یک گروه انگیزه داد گاهی اوقات هم باید یک گروه انگیزه مشخصی برای رسید به هدف مشخصی انتخاب کنند

مدیران وظایف مهتری در این قسمت دارند که یکی از عوامل موفقیت که در کسب و کار مدیران خیلی تاثیر می گذارد فراهم کردن انگیزه برای نیرو هاست به دلیل این که برای یک هدف مشترک تلاش میکنند برای مدیران کمیت و کیفیت کار خیلی مهم است پس باید برای نیروها انگیزه ایجاد کنند تا کمیت و کیفیت کار افزایش یابد

و حال سوال این است که چه چیزی باعث ایجاد انگیزه درون شما میشود؟

پیدا کردن هدف و مسیری که باید آن را طی کنید باعث ایجاد انگیزه درو شما میشود

نویسنده:حمیدرضا محمدی

 

طراحی سایت و بهینه سازی توسط dobal Logo
avanco.ir © 2016