آذر ۱۳, ۱۳۹۵ اتمام نظردهی

“آیا من یک لوله ضد زنگ ساختهام یا سطلهاي آب را حمل کردهام؟” “آیا سخت کارکردهام یا با هوشمندي عمل کردهام؟”

نوشته شده توسط :hamidreza درآذر ۱۳, ۱۳۹۵

ادامه مطلب قبلی:

اندیشیدن مداوم درباره پرسشهاي فوق و پاسخ دادن به آنها میتواند راه استقلال مالی را به ما نشان دهد. فارغ از آنکه هماکنون در به
وضعیت مالی قرار داریم براي رسیدن به ثروت و درآمد پایدار لازم است تغییراتی در خود، گاه در شیوه نگرش به پول، درآمد و کار و گاه در
رفتارهاي اقتصاديمان، ایجاد کنیم. مجموع این نگرشها و رفتارها، هوش مالی ما و درنتیجه، وضعیت اقتصاديمان را میسازند.
سؤال مهم این است که چگونه میتوان به یک فرد متعلق به گروه مالکیت کسبوکار و سرمایهگذاري تبدیل شد. این مجموعه مخصوص
کسانی است که از حمل کردن سطلهاي آب خسته شدهاند و آماده ساخت لولههایی هستند که از طریق آن پول را به داخل جیبهاي
خود سرازیر کنند، نه خارج از آن.
از این داستان میتوان این نتیجه را برداشت کرد که لازم نیست ما به فکر این باشیم که از همان شروع کسبوکار به درآمد زیادي برسیم
بلکه باید این اصل را بدانیم که براي رسیدن به موفقیت هزینه کرد. میتوان با هوشمندي و اهداف بلندمدت به درآمد پایدار دست پیدا کرد.

کپی شده از کتاب سفر سرمایه گذاری

مطلب قبلی رو هم حتمی بخونید…

برای دانلود کتاب سفر سرمایه گذاری این جا کلیک کنید

طراحی سایت و بهینه سازی توسط dobal Logo
avanco.ir © 2016