آذر ۱۳, ۱۳۹۵ اتمام نظردهی

راز ثروتمند شدن

نوشته شده توسط :hamidreza درآذر ۱۳, ۱۳۹۵

ادامه مطالب قبلی
چرا مردم از پیشرفت و بهبود وضع مالی خود و داشتن یک زندگی راحت بازمیمانند؟
پاسخ به این سؤال عموماً بر این مسئله متمرکز است که موفقیت مالی غیرممکن است. بیشتر مردم موانع بیشماري را که سد راه پولدار
شدنشان میشوند، خود به وجود میآورند.
اگر شما هم باورهاي محدودکنندهاي را درباره پول در ضمیر ناهشیارتان جايدادهاید، خارج شدن از حصار تنگ فقر و بیپولی کاري دشوار
است، چراکه ذهن ناهشیار شما تمام تلاشتان را براي دستیابی به پول مختل میکند. به همین خاطر بیشتر مردم، زندگیشان را با این خیال
به سر میبرند که آنها هیچگاه نمیتوانند پولدار شوند. بااینحال کسانی نیز هستند که اگرچه به پولدار شدن خود ایماندارند، اما راه دستیابی به آن را نمیدانند.
بیشتر مردم در ضمیر هوشیار خود فکر میکنند که براي رسیدن به اهدافشان میتوانند هر کاري را انجام دهند، اما بخش ناخودآگاه مغز
آنان به موفقیتشان اعتقاد ندارد؛ بنابراین شخص هر چه بیشتر از بخش ناخودآگاه مغزش پیروي کند، موانع بیشتري در زندگی روزانهاش
پدید میآید. این همان کاري است که ذهن انجام میدهد.
براي روشنتر شدن مطلب به مثالی اشاره میکنیم. افراد زیادي وجود دارند که باوجود استفاده از کتابهاي مفید درزمینهٔ ثروتمند شدن،
شرکت در سمینارهاي متعدد، و استفاده از جملات تأکیدي زیاد، هنوز اغلب آنها با مشکلات مادي زیادي، دستوپنجه نرم میکنند. این
افراد اگرچه تمامکارهایی را که در این زمینه انجام دادهاند، مفید و ثمربخش بوده است؛ اما هنوز درگیر یک نوع باور محدودکننده هستند.
اینگونه افراد معمولاً درباره دستیابی به ثروت، باورها و اعتقادهاي مختلفی دارند، ازجمله:
من براي رسیدن به اهدافم در زندگی پول کافی ندارم. 
براي من خیلی دیر شده است، فکر نکنم بتوانم به پول دست پیدا کنم. 
در صورت سرمایهگذاري در بازار بورس، قیمتها سقوط خواهند کرد. 
اقتصاد مسئلهاي بسیار پیچیدهاي است. 
و … 
همه این باورها موانعی را ایجاد میکنند که این موانع، ما را براي دستیابی به ثروت دچار میکنند. این نوع افکار، مردم را محدود میکنند،
زیرا آنان در جستوجوي پاسخهایی در خارج از خودشان هستند، درحالیکه کلید گنج و ثروت در درونشان قرار دارد. غنا و بینیازي در ذهن
مردم جاي دارد. بسیاري از کسانی که درزمینهٔ مالی موفق هستند، اغلب باورهاي مثبتی درباره رفاه و نعمت دارند. وقتیکه مردم متوجه
میشوند که چطور در مسیر خوشبختی گام بردارند، از قلمرو اسباب و علل بیرون میآیند، و این سؤال، ذهنشان را به خود مشغول
سپس بهمرور اهدافشان میپردازند و از آن میان، یکی را به دست میآورند. آري، آنان موفق میشوند زیرا ایده «؟ آیا ممکن است » ؛ میکند
پولدار شدن را در سر میپرورانند…

کپی شده از کتاب سفر سرمایه گذاری

مطالب قبلی را هم مطالعه بفرماید…

برای دانلود کتاب سفر سرمایه گذاری این جا کلیک کنید

طراحی سایت و بهینه سازی توسط dobal Logo
avanco.ir © 2016