آذر ۹, ۱۳۹۶

۴ شگفتی مغز برای فروش بیشتر

مقدمه: در شماره­ های قبل و در سلسله مقالاتی درباره نورومارکتینگ یا بازاریابی­ عصبی با هم صحبت کردیم و دیدیم نورومارکتینگ؛ بازاریابی مبتنی بر شناخت ذهن […]
آذر ۹, ۱۳۹۶

ارتباطات احساسی؛ کیمیای فروش

در شماره­ های قبل و در سلسله مقالاتی درباره نورومارکتینگ یا بازاریابی­ عصبی با هم صحبت کردیم و دیدیم نورومارکتینگ؛ بازاریابی مبتنی بر شناخت ذهن مشتری […]
آذر ۹, ۱۳۹۶

داستان راز شهرزاد

در شماره­های قبل و در سلسله مقالاتی درباره نورومارکتینگ یا بازاریابی­ عصبی با هم صحبت کردیم و دیدیم نورومارکتینگ؛ بازاریابی مبتنی بر شناخت ذهن مشتری به […]
آذر ۹, ۱۳۹۶

من می ترسم پس می خرم!

مقدمه در شماره­ های قبل و در سلسله مقالاتی درباره نورومارکتینگ یا بازاریابی­ عصبی با هم صحبت کردیم و دیدیم نورومارکتینگ؛ بازاریابی مبتنی بر شناخت ذهن […]