آقای نوروزی کارآفرین با اراده، حتی با وجود مشکل جسمانی توانسته است سرمایه اندک خود را به یک کارخانه لبنیاتی تبدیل کند، و به ما ثابت کند با همت و پشتکار و حتی با دست خالی هم می شود به موفقیت رسید و برای ۱۷ نفر به طور مستقیم و ۱۴۰ نفر غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است.  
نگارشگر: فرشته عرب پور